Szanowni Państwo, całość zebranych przez nas danych stanowi część dokumentacji medycznej, objęta jest tajemnicą zawodową i regulacjami RODO. Szczegóły znajdują się w poniższym regulaminie.

§1
PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Annę Chomiuk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bellissima Atelier Anna Chomiuk pod adresem ul. Marka Hłaski 1/U1, 54-608 Wrocław, NIP: 894-28-88-567, REGON: 021382531 oraz jej pracowników.

§2
RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Bellissima Atelier świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci świadczeń kosmetologicznych w zakresie diagnostyki skóry i jej pielęgnacji.
 2. Usługi polegają na szczegółowej analizie pielęgnacji skóry Klienta i jego problemu na podstawie ankiety konsultacyjnej i załączonych przez Klienta zdjęć oraz filmu przedstawiającego obraz twarzy i stanu skóry Klienta. Po dostarczeniu wszystkich wytycznych Klient otrzyma szczegółowy plan terapeutyczny („Usługę) stworzony na potrzeby jego skóry.
 3. W zależności od kupionego pakietu pielęgnacyjnego przez Klienta, Klient otrzyma wszystkie niezbędne informacje do przeprowadzenia prawidłowej codziennej pielęgnacji skóry.

§3
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi są świadczone wyłącznie osobom, które spełniają następujące warunki („Klienci”):
  – mają ukończone 16 lat,
  – wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w ramach konsultacji on-line,
  – prawidłowo i rzetelnie wypełniły ankietę konsultacyjną udostępnioną przez firmę Bellissima Atelier.
 2. Do współpracy z systemem informatycznym przeznaczonym do świadczenia Usług niezbędny jest dostęp do urządzenia posiadającego połączenie z Internetem oraz do skrzynki e-mail.
 3. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przeznaczonego do świadczenia Usług, w szczególności które mogłyby naruszyć prawa osób trzecich (np. w postaci przesłania danych osób trzecich bez ich zgody).

§4
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Z momentem otrzymania przez Bellissima Atelier przesłanej przez Klienta prawidłowo wypełnionej ankiety konsultacyjnej dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Bellissima Atelier a Klientem mającej za przedmiot świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem („Umowa”).
 2. Od zawarcia umowy pomiędzy Bellissima Atelier a Klientem świadczona usługa zostanie wykonana do 7 dni roboczych od momentu dostarczenia prawidłowo wypełnionej ankiety lub uzupełnienia danych wymaganych przez usługodawcę.
 3. Usługi świadczone są odpłatnie po wykupieniu odpowiedniego pakietu pielęgnacyjnego przez Klienta.
 4. W przypadku kiedy usługa nie zostanie wykonana przez Bellissima Atelier do 7 dni roboczych, Klient ma prawo wnieść o natychmiastowe rozwiązanie umowy wraz ze zwrotem wpłaconych pieniędzy na rzecz Usługi.
 5. Bellissima Atelier nie ponosi odpowiedzialności za:
  – podanie przez Klienta nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych informacji,
  – błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, zasilania oraz
  wynikające z przyczyn leżących po stronie zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych,
  – brak dostępu do systemu informatycznego przeznaczonego do świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Bellissima Atelier.

§5
REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo składania reklamacji dotyczących Usług lub Umowy.
 2. Reklamacje mogą być składane w formie:
  – pisemnej – złożonej osobiście w siedzibie Bellissima Atelier lub przesłanej na adres salonu,
  – elektronicznej – wysłanej na adres email: salon@bellissimaatelier.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  – dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny lub adres email,
  – określenie Usługi lub Umowy, której dotyczy reklamacja,
  – opis problemu będącego przyczyną reklamacji,
  – żądanie Klienta w zakresie oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji,
  – określenie sposobu, w jaki Klient chce uzyskać odpowiedź na reklamację,
  – podpis – w przypadku składania reklamacji drogą pisemną.
 4. Reklamacje nie pozwalające na identyfikację Klienta nie będą rozpatrywane.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bellissima Atelier.
 6. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będą dodatkowe informacje, Bellissima Atelier może zwrócić się do Klienta o ich udzielenie. Odmowa udzielenia przez Klienta niezbędnych informacji może skutkować negatywnym rozpatrzeniem reklamacji.

§6
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Usługi w terminie 14 dni od dnia zakupu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia zakupu Usługi przez Konsumenta i wygasa po upływie 14 dni.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę (podając imię, nazwisko, pełny adres pocztowy, numer Zamówienia oraz numer kontaktowy o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy składając oświadczenie przesłane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: salon@bellissimaatelier.pl lub z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, gdy Konsument wysłał informację dotyczącą skorzystania przez niego z przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Usługi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta przy pierwotnej płatności za Zamówienie, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w zdaniu 1 powyżej.
 7. W przypadku kiedy Konsument odstąpi od umowy w ciągu 14 dni od zakupu Usługi, Usługa ta nie zostanie zrealizowana.

§7
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu świadczenia Usług oraz w celu rozpatrywania reklamacji Bellissima Atelier przetwarza dane osobowe podane przez Klienta.
 2. Administratorem danych osobowych jest Anna Chomiuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Bellissima Atelier Anna Chomiuk pod adresem ul. Marka Hłaski 1/U1, 54-608 Wrocław, NIP: 894-28-88-567, REGON: 021382531.
 3. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych otrzymacie Państwo wraz z linkiem do ankiety konsultacyjnej po wykupieniu Usługi.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2021.
 2. Bellissima Atelier ma prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie.
 3. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej www.bellissimki.pl.
 4. Niezależnie od powyższego, Bellissima Atelier poinformuje o każdorazowej zmianie regulaminu Klientów, z którymi łączy ją Umowa.
 5. Regulamin w nowym brzmieniu jest wiążący w stosunku do nowych Klientów oraz obecnych Klientów, którzy nie zrezygnują z Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI